Forretningsorden

Forretningsorden for Kredsbestyrelsen Parkinsonforeningen Fyn kreds.


1.   Kredsformanden indkalder til møder i kredsbestyrelsen. Indkaldelsen udsendes med mindst 14 dages varsel med angivelse af en foreløbig dagsorden. Ethvert kredsbestyrelsesmedlem har ret til at få andre punkter på  dagsordenen. l givet fald skal dette meddeles til formanden senest 7 dage før mødet, hvorefter endelig dagsorden udsendes senest 3 dage før mødets afholdelse. Både foreløbig og endelig dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmer, klubformænd samt personer, som bestyrelsen har tillagt specielle opgaver.


2.  Hvis et medlem ude for kredsbestyrelsen ønsker en sag behandlet på et bestyrelsesmøde, skal det motiverede ønske herom indsendes til kredsformanden via en klubformand eller en person, som bestyrelsen har tillagt en speciel opgave, senest 3 uger før et bestyrelsesmøde. Kredsformanden afgør, optages på dagsordenen og orienterer under alle omstændigheder kredsbestyrelsen om afgørelsen. Hvis det optages, kan forslaget på̊ mødet fremlægges af en person udenfor bestyrelsen, men vedkommende kan ikke overvære eller deltage i sagens behandling.


3. Med samtykke fra samtlige deltagende kredsbestyrelsesmedlemmer kan der ved et kreds- bestyrelsesmøde træffes beslutning om at optage nye punkter på̊ dagens dagsorden.


4.  Hvis mindst to kredsbestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender motiveret ønske om af-holdelse af et ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde, skal kredsformanden indkalde til afholdelse af et sådant senest 3 uger efter.


5. Eventuelle afstemninger skal foregå̊ skriftligt, hvis mindst et medlem ønsker det.


6. Sekretæren udfærdiger et beslutningsreferat af kredsbestyrelsens møder. Et foreløbigt be-slutningsreferat udsendes til kredsbestyrelsen til godkendelse. Det endelige beslutningsreferatet udsendes til kredsbestyrelsens medlemmer, klubformændene og personer, som bestyrelsen har tillagt specielle opgaver.


7. Der afholdes mindst et møde pr. år mellem en repræsentant for bestyrelsen og klublederne. Hertil kan personer med specielle opgaver også̊ inviteres.


8. I sidste halvdel af februar afholdes et kredsbestyrelsesmøde, hvor klublederne inviteres med, og hvor fremlæggelse af og debat om aktivitetsoversigterne, der skal indsendes senest 1. februar (jvf. §22 stk. 4), er et væsentligt punkt.


9.  Efter behov kan der afholdes møder mellem kredsens kasserer og klubkassererne.


10.  Der afholdes mind i 4 kredsbestyrelsesmøder om året. Datoer for disse offentligøres normalt i Parkinson Post. Konstituerende møde afholdes normalt umiddelbart efter generalforsamlingen.


11.  Nærværende forretningsorden kan ændres ved en vedtagelse i kredsbestyrelsen med almindelig stemmeflertal.


Forretningsordenen er vedtaget af kredsbestyrelsen på̊ Fyn den 25. maj 2016