Parkinson på den kommunale dagsorden

Parkinson på den kommunale dagsorden.


14. juni 2017

Der blev den 14. juni 2017 afholdt en workshop i Parkinsonforeningens lokaler i Høje-Taastrup. Temaet var, hvorledes vi som forening og som kredse medvirker til at sætte Parkinson på den lokale dagsorden i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsrådsvalg i november 2017.


Målet var, at vi skulle klædes på i forhold til at bidrage til den offentlige debat i forhold til medier og lokalpolitikere vedr. emner og temaer, der er centrale for foreningens medlemmer.


På den baggrund bad Parkinsonforeningen i marts måned alle Kredsforeninger om at udpege 2-3 af de vigtigste lokale mærkesager, som kan indgå i den kommunalpolitiske debat frem til valget.


Kredsbestyrelsen drøftede denne henvendelse i april måned og valgte, efter en høring blandt de af kredsens medlemmer, der har e-mail, følgende 3 temaer:


Kredsbestyrelsens prioriterede temaer:

Det er Kredsbestyrelsens opfattelse, at det væsentligste lokale tema at tage fat på i forhold til det kommende kommunalvalg er det fortsatte arbejde med at udbrede Parkinsonkoordinator- funktionen. Flere af de svar, der er modtaget fra kredsens medlemmer nævnet det enten direkte eller nævner forhold, der meget vel kunne afhjælpes såfremt koordinatorfunktionen var bredt etableret i samtlige kommuner. I nogle af de fynske kommuner er der etableret andre typer koordinatorfunktioner, der til en vis grad tilgodeser behovet. Men der skal gøres et stort arbejde for dels at påvirke/informere de allerede etablerede koordinatorer, således at de har viden om og prioriterer parkinsonramtes og deres pårørendes behov og dels for at sikre at det kommunale personale har den tilstrækkelig relevante og opdaterede viden om Parkinsonramtes behov.


Et andet emne, der for Kredsbestyrelsen har høj prioritet er vilkårene for unge med parkinson. Der tænkes her på flere forhold:

Behovet for at sikre den parkinsonramtes mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet længst muligt.

De parkinsonramte familiers forhold, når en yngre person rammes af parkinson og derfor sammen med ægtefællen/samleveren skal forholde sig til de helt ændrede fælles livs- og samlivsvilkår med eventuel risiko for samlivsbrud, hvilket stiller den parkinsonramte i en yderligere vanskelig situation.

Støtten til familier med eventuelle mindreårige børn, der i opvæksten oplever helt ændrede familiemønstre med behov for særlig støtte til dem som børn i en handicapfamilie.Et tredje emne Kredsbestyrelsen finder er vigtigt i forhold til den kommende debat i kommunerne er behovet for gode og trygge aflastningspladser til parkinsonramte. Mange pårørende er utrygge og plejehjemspersonalet har ikke nok viden om sygdommen ligesom der er ikke pladser nok.


Workshop den 14. juni 2017

På workshoppen den 14. juni 2017 blev temaerne fra alle kredsene drøftet og der var enighed om at følgende 3 temaer samlet set vil kunne rumme kredsenes forslag:

Parkinsonkoordinator

Pårørendekoordinator

Ensartede regler vedr. vederlagsfri fysioterapi og transport.


Workshoppen sluttede med et forslag til plan for det videre arbejde rundt i de enkelte kredse:

Nu: Find relevante politikere og medier/journalister.

Ultimo juni: ”Valgpakke 1 – Brug sommerferien til at få jeres sager i medierne” udsendes til kontaktperson/ kredsformand.

Primo september: ”Valgpakke 2 – Hvordan får I politikerne og medierne til at tale om Parkinson under valget?” udsendes til kontaktperson/kredsformand.

Evt. kick-off arrangement den 11. september kl. 11-14.

September – november: Lokal valgkamp med sekretariatsbistand.